Gotické omítky

Gotická omítka je zpravidla souvrství několika dobových, přes sebe nanesených omítkových vrstev včetně dobových barevných povrchových úprav. Historická omítka a její nátěry jsou vlastně jakýmsi archivem, který uchovává stopy po stavebním vývoji objektu a obsahuje doklady o estetickém cítění našich předků. Je to hmotný doklad jejich řemeslných dovedností a stupně jejich technické vyspělosti, zejména když si uvědomíme, že trvanlivost historických omítek lze počítat ne v desítkách, ale ve stovkách let. Přesto jsou historické omítky nedoceněnou součástí našeho kulturního dědictví. Proto je nezbytné připomínat, že historické omítky a jejich nátěry je třeba chránit. Také výběr vhodných materiálů pro ošetřování historických omítek je ovlivněn konkrétní individuální nálezovou situací.

V souladu s principy pro volbu vhodných materiálů pro doplnění historických omítek platí zásada, že nové doplňky musí být slučitelné (kompatibilní) s doplňovaným originálem, tj. měly by se originálu co jevíce blížit složením, tak i způsobem provedení. Je tomu tak proto, že vlastnosti materiálů jsou dány jak jejich složení, tak i způsobem, jakým byly připraveny. Proto jsou upřednostňovány materiály a postupy tradičních tj. v souladu s dobovými řemesly.

Gotické omítky jsou nejen krásné, ale mají také velkou hodnotu. Při péči o ně se často střetávají zájmy investorů se zájmy památkářů. Investoři vždy budou prosazovat přístupy, které zajišťují prioritně trvanlivost obnovy, úkolem památkářů je chránit unikátní dochované hodnoty. Koncepčním a systematickým přístupem k péči a k ochraně historických omítek lze bezesporu vyhovět oběma stranám. Vyžaduje to však konstruktivní komunikaci obou stran a společný cíl: profesionální, důstojný, věrohodný a trvanlivý výsledek.